Samenstellen en controleren van jaarrekeningen

Linden zet de puntjes op de i

Het is een terugkerend ritueel: het opmaken en indienen van de jaarrekening. Bedrijven en organisaties van behoorlijke omvang zijn vaak controleplichtig en hebben een controleverklaring van een AFM erkende accountant nodig. Anderen kunnen volstaan met een samenstellingsverklaring of een beoordelingsverklaring. Wat de opdracht ook is: de vakbekwame accountants van Linden behandelen uw informatie integer, zorgvuldig en vertrouwelijk.

Samenstellingsverklaring

De Linden accountant helpt het bestuur met het opstellen van de jaarrekening en baseert zich op de informatie die het bestuur aanreikt. In principe onderzoekt hij niet of deze informatie correct is. Zodra de jaarrekening is opgesteld zal de accountant globaal nagaan of het beeld van de jaarrekening aansluit met zijn kennis van de organisatie. Bij hiaten of onnauwkeurigheden zal hij het bestuur om aanvullende informatie vragen en aanpassingen voorstellen. De accountant verbindt aan de jaarrekening geen oordeel of conclusie.

Beoordelingsverklaring

Is de jaarrekening een goede weergave van de financieĢˆle situatie van de organisatie? Een onafhankelijke accountant van Linden heeft het antwoord. In vergelijking met een controleverklaring zijn de werkzaamheden voor een beoordelingsverklaring beknopter. De conclusie over de jaarrekening geeft dan ook minder zekerheid. In de beoordelingsverklaring stelt de accountant dat ‘niet is gebleken dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat van de onderneming’. Daarmee zegt hij eigenlijk dat de jaarrekening plausibel lijkt. De beperkte mate van zekerheid hangt samen met de behoefte aan zekerheid bij de gebruikers in verhouding tot de kosten.

Controleverklaring

Meer klanten, meer omzet, meer personeel. Succesvol ondernemen betekent doorgaans dat een onderneming floreert. Daarmee neemt ook het aantal belanghebbenden toe, waaronder banken, kredietverzekeraars en niet te vergeten de fiscus. Alle partijen moeten erop kunnen bouwen dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de werkelijkheid. Daarom krijgen middelgrote en grote ondernemingen te maken met een wettelijke controle op de jaarrekening.

Bij de controle van de jaarrekening geeft de accountant via zijn controleverklaring wel een redelijke mate van zekerheid af bij de getrouwheid van de jaarrekening. Ten opzichte van de samenstellings- en beoordelingsverklaring, verschaft een controleverklaring de grootste mate van zekerheid. Naast ondernemingen en organisatie die wettelijk op basis van omvang, controleplichtig zijn, voert Linden accountants ook controle-opdrachten uit bij ondernemingen en organisaties die vrijwillig haar cijfers willen laten controleren of dit door stakeholders wordt vereist. Voorbeelden van stakeholders zijn subsidieverstrekkers, financierders, raad van commissarissen en toezicht, (internationale) aandeelhouders en de wetgever die voor bepaalde branches of verantwoordingen een controleverklaring verplicht stelt.  

Criteria

Wettelijk is een onderneming of instelling controleplichtig op basis van haar omvang als gedurende twee achtereenvolgende boekjaren sprake is van twee van de drie onderstaande criteria:

een omzet van meer dan 12 miljoen euro;

een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro;

vijftg of meer medewerkers in dienst.

Andersom is een onderneming niet meer wettelijk controleplichtig zodra zij twee jaar onafgebroken niet meer voldoet aan de criteria. De wettelijke controleplicht geldt voor bepaalde rechtspersonen zoals onder andere de besloten en naamloze vennootschap (B.V. en N.V.).

Voor middelgrote en grote ondernemingen is de jaarrekening een belangrijk management instrument. Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen en andere stakeholders verlangen zekerheid dat de jaarrekening correct is en een waarheidsgetrouw beeld geeft. De Linden accountant controleert en geeft zijn onafhankelijke mening. Aandeelhouders, leveranciers, banken en andere ‘gebruikers’ van de jaarrekening baseren hierop hun beslissingen.

Met vergunning AFM

Een wettelijke controle mag uitsluitend worden uitgevoerd door een accountant met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor een gedegen uitvoering van de controleopdracht is het belangrijk dat uw accountant uw organisatie van binnen en buiten kent. 

Maatschappelijke organisaties

Is uw organisatie actief in het publieke domein? Linden heeft jarenlange ervaring met het bedienen van stichtingen, verenigingen en instellingen in de (semi-) overheid en in non-profit sectoren. Onderschat het belang niet van zorgvuldige controles. Het is een uitstekend gereedschap voor maatschappelijke organisaties die zichzelf serieus nemen en bereid zijn om te investeren in kwalitatieve groei. 

De specialisten van Linden helpen u graag!