Disclaimer

Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. Linden accountants kan echter niet garanderen dat de inhoud - zijnde de daarin vervatte informatie en gegevens - op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig is. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen.

Aansprakelijkheid

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Linden accountants waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. In elk van deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Linden accountants gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn door het auteursrecht en andere intellectuele rechten, beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linden accountants.

Framingen en hyperlinking

Framing en hyperlinking van deze website zijn niet toegestaan. Een hyperlink kan slechts gebruikt worden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Linden accountants.

Wijzigingen disclaimer

Linden accountants behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.