Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks niet helemaal tevreden zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing en eventuele verbeteringen doorvoeren. Als u een klacht over onze organisatie heeft, kunt u deze in eerste instantie melden aan uw adviseur.

Mocht uw klacht niet naar volle tevredenheid zijn afgehandeld door de adviseur, dan kunt u zich wenden tot het bestuur. Wij doen onze uiterste best om zo spoedig mogelijk met u tot een oplossing te komen.

Klokkenluidersregeling

Naast de klachtenprocedure kan ook gebruik worden gemaakt van de Klokkenluidersregeling

Het verschil met de klachtenprocedure hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaats vindt.

De klokkenluidersregeling van Linden accountants heeft betrekking op de volgende situaties:

 1. handelingen die leiden tot strafbare feiten door Linden accountants of haar medewerkers;
 2. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door Linden accountants of haar medewerkers;
 3. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Linden accountants of haar medewerkers;
 4. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega's dan wel leidinggevenden;
 5. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 6. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien er sprake is van situaties die vallen onder de klachtenregeling van Linden accountants kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de klachtenregeling hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

De te volgen procedure is als volgt:

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon de heer W.G.A. de Kort (tel 040-2941882, wil@lindenaccountants.nl)
 2. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden
  genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
 3. Indien sprake is van een situatie genoemd onder 1 en 5 hierboven, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk het bestuur van Linden accountants. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
 4. Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgevinginformeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.
 5. Bij het informeren van het bestuur en compliance officer als bedoeld in de punten 3 en 6 maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
 6. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
 7. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.
 8. Indien een melding betrekking heeft op de vertrouwenspersoon zelf kan de melding worden gedaan bij de heer A.J.H.M. van der Linden (tel 040-2941881, arno@lindenaccountants.nl).

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Het bestuur van Linden accountants garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen Linden accountants, dan wel zijn/haar carrière.Het verschil met de klachtenprocedure hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaats vindt.